Direct naar Ticketshop

Terra X Gildes en groeperingen

Terug naar Terra X spelwereld


Deze pagina bevat de basisinformatie over de verschillende Gildes en groeperingen die zijn ontstaan in de wereld van Terra X.


De Gildes

De Gildes zijn ontstaan uit noodzaak. In de Vervallen Wereld ben je je leven niet zeker. Wil je overleven, dan is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je onmisbaar wordt voor de samenleving. Dat je iets kan, wat niemand anders kan, en dat anderen jou nodig hebben. Uit dit gedachtegoed ontstonden de eerste soort Gildes. Dit waren groepen die zich specialiseerden in een bepaalde vaardigheid. De geheimen van hun eigen vaardigheid bewaakten zij erg goed, om de waarde ervan te waarborgen. Hun vaardigheid was immers hun levensverzekering.

In het werelddeel waar Terra X zich afspeelt is dit systeem van Gildes de meest voorkomende vorm van samenleving. In sommige 'grote' plaatsen vormen meerdere Gildes samen één nederzetting. Op vele andere plekken bestaan kleine nederzettingen uit één Gilde, die contact hebben met nabije kleine nederzettingen bestaande uit een ander Gilde. Zo voorzien zij elkaar.

De Gildes houden er over het algemeen een vrij simpele bestuursvorm op na. Aan het hoofd van een Gilde staan de Maitres. Dit zijn de meesters in hun vaardigheid en kennen de grootste geheimen ervan. Daaronder staat het gros van de Gildeleden, namelijk de Compagnons. Het zijn zij die het werk van alledag uitvoeren. Hieronder staan de Apprenti, zij die nieuw zijn bij het Gilde of hun vaardigheid en er nog veel over moeten leren.

Een laatste opdeling binnen de Gildes is die van de Savants en de Combatants. De Savants hebben zich gespecialiseerd in de specifieke vaardigheid die het gilde kenmerkt waar zij lid van zijn. Daarnaast bestaan ook nog de Combatants, zij die het op zich hebben genomen om hun Gildegenoten te beschermen mocht er gevaar dreigen. Beide termen zijn verzamelnamen en worden door praktisch alle Gildes in dit deel van de Vervallen Wereld gehandhaafd.

agricoles kleur125  Mineurs kleur125  Bricoleurs kleur125  medecin kleur125
Gilde ontwerpen: Niels vergouwen 

De Grote Gildes

De volgende vijf Gildes vormen naar eigen zeggen de ruggengraat van de nu versprokkelde samenleving in dit deel van de Vervallen Wereld.

Het Gilde Agricole

agricoles125De Agricoles houden zich bezig met alle vormen van natuur; zowel de 'wilde' natuur van woud en woestenij, als de 'getemde' natuur van tuin en akker. In de Vervallen Wereld is schaarste aan de orde van de dag, dus wie voedsel uit de dorre grond kan verbouwen, heeft een belangrijke troef in handen.
En dat zijn de Agricole. Dit maakt hen in wezen tot het machtigste Gilde in de Vervallen Wereld. Elke lokale afdeling wordt een koninkrijk genoemd. Deze hebben één Maitre; de koning of koningin. Het Gilde werkt volgens een feodaal systeem, wat inhoudt dat de koning of koningin mensen in dienst heeft die stukken land in pacht hebben en hun opbrengst bij hem of haar moeten inleveren. Het komt vaak voor dat een Agricole koninkrijk gesticht wordt en weldra de andere Gildes aantrekt. Zij zijn het die beslissen over het voedsel, en dus ook over leven of dood.

Meer weten over dit Gilde, wat zij doen en hoe zij werken? Kijk dan bij Het Gilde Agricole (meer info met link volgt spoedig).

Het Gilde Mineur

Mineurs125Afdelingen van het Gilde Mineur worden, net als bij het Gilde Agricole, koninkrijken genoemd. Deze koninkrijken bevinden zich echter vrijwel geheel ondergronds. Het wil namelijk zo zijn dat de Mineurs zich voornamelijk bezighouden met het opgraven van dingen die bruikbaar zijn als grondstof. De Vervallen Wereld is sinds Teoc zo uitgeput dat grondstoffen zoals ijzererts of kolen niet meer in de bodem te vinden zijn. Dit zoekt men dan ook niet. Men graaft in plaats daarvan naar de uiterst zeldzame, mysterieuze objecten die de grond verborgen houdt. Deze zijn vaak kapot, verroest en niet meer als iets functioneels te herkennen. Deze worden omgesmolten zodat het Gilde Bricoleur er weer bruikbare spullen van kan maken, maar soms worden ze ook opgekocht door het Gilde Mercantile. Koninkrijken van de Mineurs worden altijd bestuurd door een dwerg, die zowel Maitre als koning of koningin is. Hieronder vervullen andere dwergen belangrijke posities. Het Gilde houdt mensen en andere wezens als slaven, die als Savants in de kronkelende gangen graven en het zware, gevaarlijke werk doen.

Meer weten over dit Gilde, wat zij doen en hoe zij werken? Kijk dan bij Het Gilde Mineur (meer info met link volgt spoedig).

Het Gilde Bricoleur

Bricoleurs125De Bricoleurs zijn technisch begaafd, handig en bedreven in het maken van allerhande producten en apparaten. Het Gilde bestaat uit de verschillende ambachten die te vinden zijn in de Vervallen Wereld. Of het nu gaat om het bouwen van een plaggenhut, het weven van ruwe stof of het smeden met de schaarse hoeveelheid grondstoffen, zij weten hoe het moet. Als het neerkomt op hun besturingsvorm zijn de Bricoleurs op zijn minst bureaucratisch te noemen. Een centraal comité houdt toezicht op de naleving van de gilderegels en legt straffen op wanneer leden deze niet navolgen. Er zijn procedures om in het comité te komen, maar niemand weet wat deze procedures precies zijn. Praktisch gezien hebben de Bricoleurs nooit op zichzelf staande samenlevingen, maar bestaan ze in samenwerking met een van de andere Gildes.

Meer weten over dit Gilde, wat zij doen en hoe zij werken? Kijk dan bij Het Gilde Bricoleur (meer info met link volgt spoedig)

Het Gilde Medecin


Medecin125Voor zij die te lijden hebben onder wonden of lichamelijke kwalen is er het Gilde Medecin. Zij houden zich namelijk bezig met de vele vormen van genezing, zo goed en zo kwaad als dat in de Vervallen Wereld lukt.. Sommigen kennen kruiden die koortsen doen zakken en kwalen doen verhelpen. Anderen weten wonden te behandelen. Weer anderen weten behulpzame elixers te brouwen. Er zijn zelfs sommigen die er bij zweren met vreemde bezweringen of obscure rituelen de meest tergende pijnen te kunnen verlichten. Een afdeling van het Gilde Medecin wordt geleid door een groep Maitres. Wie binnen het Gilde de functie van Maitre mag vervullen wordt door middel van stemming bepaald. Elk Gildelid heeft hierop dus inspraak.

Meer weten over dit Gilde, wat zij doen en hoe zij werken? Kijk dan bij Het Gilde Medecin (meer info met link volgt spoedig).

Het Gilde Mercantile

munt terra x mercantileDe Mercantile houden zich bezig met handel. Het is een Gilde dat als het ware tussen de andere Gildes instaat. Hier vormen zij een essentiële, verbindende factor tussen nederzettingen en Gilde afdelingen. Dit geeft het Gilde Mercantile een enorme machtspositie, en dat weten ze maar al te goed. Hun goed bewaakte karavanen, gevuld met spullen die zij bij de ene nederzetting kopen, trekken van plek naar plek, om deze spullen in een andere nederzetting weer te verkopen. Zo zorgen zij dat men kan krijgen wat zij nodig hebben van een ander Gilde (ver) verderop. De Mercantile worden gedreven door hun passie voor persoonlijke welvaart en behalen dan ook grove winsten uit hun diensten. Het is ook het Gilde Mercantile die, lang geleden, het idee van 'de munt' heeft bedacht als middel om mee te handelen. Op deze Gildemunten staan de symbolen van alle Grote Gildes, behalve de Mercantile zelf. Zij zijn de munt.

Het is als speler niet mogelijk om iemand van het Gilde Mercantile te spelen.


De Kleine Gildes

Hoewel ook deze Gildes belangrijke rollen in de samenleving spelen, zijn zij aanzienlijk kleiner dan de andere Gildes. Wat ook doorslaggevend is, is dat deze Gildes niet weergegeven zijn in of op de Gildemunten.

Het Gilde Raconteur

Het Gilde Raconteur brengt één ding: kunst. Dit kan zijn in de vorm van mooie liederen, dichtwerken, toneelstukken en nog vele andere soorten van vermaak. In de Vervallen Wereld zien deze Gildeleden het als hun roeping om het zware bestaan wat makkelijker of mooier te maken en om, door middel van hun liederen en verhalen, het levende 'geheugen' van de wereld te zijn. Toch wordt er wel eens door anderen op hen neergekeken. Sommigen beschouwen kunst niet als echt werk, geen toevoeging aan de samenleving. Anderen wantrouwen dit 'kunstzinnige gespuis' omdat zij hen zien als een dekmantel voor oplichters en dieven. Zelf roepen de Raconteurs juist dat hun artistieke uitlatingen onmisbaar zijn. Elke afdeling kent wel een Maitre die het Gilde min of meer leidt, al laten deze kunstzinnige figuren zich doorgaans maar moeilijk aansturen. Verder zijn zij vaak vrij chaotisch. Ook kent men hier niet echt het onderscheid tussen Savants en Combatant. Dat wil zeggen dat de meesten, als het moet, een beetje van beiden zijn.

Meer weten over dit Gilde, wat zij doen en hoe zij werken? Kijk dan bij Het Gilde Raconteur (meer info met link volgt spoedig).

Het Gilde Postale

Het Gilde Postale is een aftakking van het Gilde Mercantile. Waar het Gilde Mercantile reist tussen nederzettingen om goederen heen en weer te brengen, vormt het Gilde Postale een web van contacten. Het Gilde Postale gelooft dat, om de Vervallen Wereld beter te maken, men meer in verbinding moet staan met elkaar. Immers kan men dan pas meer leren over de wereld, die nu voor velen nog in mysterie gehuld is. Tegen vaak relatief kleine vergoedingen brengen zij brieven en berichten van hot naar her. Soms zelfs door en langs gevaarlijk terrein, of naar verre oorden. Omdat niet veel wezens kunnen lezen, dragen zij ook vaak de brieven en berichten voor. Vanwege het vele reizen hebben sommige leden van het Gilde een ongeëvenaard beeld van de wereld. Volgens velen is het ook niet zozeer een Gilde, maar eerder een gedachtegoed of een roeping. Veel Gildeleden kenmerken zich dan ook door hun avontuurlijk en eerlijk aangelegde persoonlijkheden. Vrijwel overal in de Vervallen Wereld worden de leden van dit Gilde gerespecteerd en welkom geheten, ongeacht namens wie zij een bericht komen leveren.

Het is als speler niet mogelijk om iemand van het Gilde Postale te spelen.

Het Gilde Cuisinier

Het Gilde Cuisinier vormt een subgilde onder het Gilde Agricole. Waar het Gilde Agricole als de besten op dieren weet te jagen en als enigen voedsel weten te verbouwen, zijn het de Cuisinier die zich hebben bekwaamd in het maken van voedzame gerechten. Zij zijn het verlengstuk van het Gilde Agricole dat helpt met het vullen van de buiken van hardwerkende lieden van de nederzetting.

Het Gilde Cuisinier bestaat uit de cateraars op het evenement.
Het is als speler niet (zomaar) mogelijk om iemand van het Gilde Cuisinier te spelen.
Toch een Cuisinier willen spelen? Meld je dan aan als barvrijwilliger of cateraar.

En meer..

In sommige uitzonderlijke gevallen ontstaan er in gebieden unieke Gildes. Deze zijn echter zeer zeldzaam en bijzonder locatie specifiek.


Groeperingen buiten de Gildes

Hieronder staan nog noemenswaardige groeperingen die buiten de Gilde organisatiestructuur staan.


De Enfants Lumières

Enfants kleur 150De Enfants Lumières zijn mensen die de Heer van het Licht aanhangen en hem aanbidden als hun hoogste godheid. Zij zijn ervan overtuigd dat alle onmensen (niet-menselijke wezens) moeten worden uitgeroeid om de Gloriedagen van de Anciens te doen herleven. Hun relatie tot de Gildes kan per regio erg verschillen. Soms komt het voor dat een aantal mensen binnen een bepaald Gilde Enfants zijn. Ook kan het voorkomen dat de gehele Gilde afdeling in een gebied bestaat uit dienaren van het Licht. Daarnaast kennen de Enfants ook nog hun eigen samenlevingsstructuur buiten de Gildes om. De Enfants kennen een driedeling tussen de Legioenen van fratres, de geestelijken van de gessurites en de gewone bevolking die de Lais vormen.

Bij een Legioen van de Enfants Lumières kan je alleen spelen als figurant. Als speler kan je wel een Laï spelen of iemand die de Lichtheer aanhangt.

Meer weten over dit geloof en hun samenleving? Kijk dan bij de Enfants Lumières.


gehane malformes_webDe Malformés

Diep in het hart van de verschillende gebieden besmet door het GIF leven de Malformés. Deze wezens, in geest en lichaam door het GIF mismaakt, zijn verstoten door de andere rassen. Ze worden verafschuwd om hun vorm en leven (daarom) een geïsoleerd bestaan. Wegens hun mutaties en misvorming zijn zij de verstotenen van alle samenlevingen die zich voordoen als civilisatie. Zij overleven vaak met moeite, en nog vaker, zelfs helemaal niet.

Meer weten over deze mismaakte figuren en hun bestaan? Kijk dan bij de Malformés.


De Cannibales

Laten we voorop stellen: Cannibales is een onjuiste verzamelnaam. Deze naam is ontstaan uit bijgeloof, onwetendheid en angst. De Cannibales zijn het uitschot van de samenleving en leven, letterlijk en figuurlijk, op de rand van de civilisatie. Het zijn individuen, groepen, of zelfs bendes, die in de woestenij van de Vervallen Wereld trachten te overleven. Vaak zijn ze hier beland omdat ze in de samenleving niet welkom waren, maar ook kunnen ze hier door puur onfortuin verzeild zijn geraakt. Door overvallen, plundertochten en roofpartijen schrapen zij de benodigdheden voor hun bestaan bij elkaar. Soms, maar dan ook heel soms, zijn deze schepsels zo wanhopig om te overleven dat ze zich zelfs verlagen tot het eten van mensen- en mens-achtigen. Dit gegeven is zo afschuwelijk, dat het gelijk al hun lotgenoten dezelfde naam bracht: Cannibales.

Meer weten over deze verbannen figuren en hun bendes? Kijk dan bij de Cannibales.


En meer...

Wie weet wat voor groepen zich nog meer gaan roeren in de Vervallen Wereld van Terra X?